metaalunie voorwaarden

Pladdet is lid van de Metaalunie. Deze heeft voor haar leden leveringsvoorwaarden opgesteld, de Metaalunievoorwaarden. Hierin worden  belangrijke zaken geregeld, waaronder garantie, aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud. De voorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier; in onze offertes, opdrachten aan ons én op met ons gesloten overeenkomsten. Het Nederlands recht wordt toegepast met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Bekijk de voorwaarden van de Metaalunie en de verhuurvoorwaarden van Pladdet BV.